Elektrotehnika (učbenik)

68,00

Šifra: ETH-U Kategorija:

Opis

Učbenik ELEKTROTEHNIKA za srednje elektro šole avtorja Zdravka Žalarja je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje za pouk v izobraževalnih programih Elektrotehnik, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik Mehatronike, Elektrotehnik PTI, Elektrikar ter Mehatronik operater.

  1. Učbenik v prvem delu zajema racionalizirano, aktualizirano in s praktičnimi primeri nadgrajeno vsebino preteklih učbenikov Osnove elektrotehnike I in II istega avtorja ter s tem trajno osnovno znanje fizike elektrotehnike, ki je že dalj časa priporočljivo za dijake srednjih elektro šol.
  2. V drugem delu učbenik nadgrajuje omenjeno osnovno znanje s trajnejšim znanjem aplikativne elektrotehnike, s čemer zaokroža današnji interdisciplinarni pojem in pomen elektrotehnike.
  3. Sinergija jedrnatega in preverjeno razumljivega teksta in praktičnih nalog ter kakovostne grafike in preglednic dijaku pomaga lažje usvajanje osnovnega in tudi najzahtevnejšega znanja.
  4. Vsako poglavje zaključuje podpoglavje Preizkusi svoje znanje z rezultati na koncu učbenika.

Razširjena informacija – pregled vsebine učbenika

0.     UVOD Elektrika skozi čas, Fizikalne veličine, Merske enote in sistem SI.
1.     OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE Elektrina, Električni potenciali in napetosti, Viri napetosti, Električni tok, Prevodniki, polprevodniki in izolanti.
2.     UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA Učinki električnega toka na snov, prostor in na živa bitja, Prva pomoč pri nesreči z električnim tokom.
3.     ENOSTAVNI ELEKTRIČNI KROG Enostavni električni krogi v praksi, Merjenje električnih veličin, Ohmov zakon,

Električni vodniki, Električni upori, Linearna in logaritemska skala, Temperaturno, napetostno in svetlobno odvisni upori.

4.     DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA Odvisnost in merjenje, vrednotenje električnega dela, Električna moč in merjenje moči, Pretvarjanje električne energije, Izkoristek pretvornikov električne energije
5.     VEZAVE V ELEKTRIČNEM KROGU Vzporedna in zaporedna vezava, deljenje toka in deljenje napetosti, Sestavljena vezava, Obremenjen delilnik napetosti, Mostična vezava, Moč vezave porabnikov.
6.     REALNOST ELEKTRIČNIH KROGOV Napetostni in tokovni viri, Vpliv A-metra in V-metra na merjenje, Merjenje v sestavljeni vezavi porabnikov, Nadomestni viri.
7.     ELEKTROSTATIČNI POJAVI IN UČINKI Električno polje, Vpliv električnega polja na prostor in snov, Kapacitivnost in izvedbe kondenzatorjev, Superkondenzator, Polnjenje in praznjenje kondenzatorja, Vezave kondenzatorjev, Energija kondenzatorja, Elektrostatika in kakovost.
8.      MAGNETNI POJAVI IN UČINKI Trajni magneti, Magnetne lastnosti električnega toka, Lastnosti in zakonitosti magnetnega polja, Magnetna sila na feromagnetna telesa in tokovodnik, Navor navitja s tokom v magnetnem polju, Magnetna indukcija napetosti, Induktivnost in medsebojna induktivnost, Vrtinčni toki, Kožni pojav, Hallov generator …
9.     PREHODNI POJVI Časovni poteki in zakonitosti prehodnih pojavov, Uporaba in neželeni učinki prehodnih pojavov, Časovno stikalo, Energija v prehodnem pojavu.
10.   OSNOVNI POJMI IZMENIČNIH VELIČIN Izmenični, sestavljeni in impulzni poteki veličin, Značilnosti, zapis in rotacijsko generiranje sinusnih veličin, Efektivna in srednja vrednost sinusne veličine,

Kazalčni diagram, fazni premik in fazni kot sinusne veličine.

11.   MERJENJE IZMENIČNIH VELIČIN Merjenje z večnamenskim merilnikom in z osciloskopom.
12.   LASTNOSTI IZMENIČNIH KROGOV Izmenični tok v krogu z uporom, tuljavo in kondenzatorjem

Polna upornost ali impedanca, Jakost toka, moč in energija v izmeničnem krogu.

13.   VEZAVE V IZMENIČNEM KROGU Zaporedna, vzporedna in sestavljena vezava upora, kondenzatorja in tuljave,

Kazalčni diagrami ter trikotniki napetosti, upornosti in moči vezave, Računanje električnih veličin in moči sinusnega toka v kompleksni obliki.

14.   MOČ IN ENERGIJA IZMENIČNEGA TOKA Navidezna moč, Faktor delavnosti izmeničnega toka, Kompenzacija jalove energije.
15.   ELEKTRIČNI NIHAJNI KROGI IN FILTRI Lastno in vsiljeno nihanje, Električni nihajni krogi, Napetostna in tokovna resonanca, Selektivnost nihajnega kroga, Magnetno sklenjena nihajna kroga, Frekvenčni filtri, Decibel, Izvedbe frekvenčnih filtrov, Mehanska resonanca.
16.   ANALOGNA ELEKTRONIKA Polprevodniški materiali in PN-prehod, Usmerniška dioda, Usmerjanje, glajenje in filtriranje, Z-dioda in stabilizacija napetosti, Sveteča, laserska in fotodioda, Fotonapetostna celica in fotoelement, Kapacitivna dioda, Bipolarni tranzistor in karakteristike tranzistorja, Tranzistor kot elektronsko stikalo, IC vezje 555, Tranzistor kot elektronski ojačevalnik, Fototranzistor, Optični spojnik, Unipolarni tranzistorji, Operacijski ojačevalnik in uporaba OP, Hlajenje polprevodniških komponent.
17.   DIGITALNA ELEKTRONIKA Podatki in informacije, Analogni digitalni in binarni signali, Logična vezja IN, ALI in NE, Uporaba logičnih funkcij in vrat, Poenostavljanje logičnih funkcij, Pravila in izreki stikalne algebre, De-Morganova teorema in Karnaugh-Veitch-diagram, Številski sistemi, kodiranje, prekodiranje in dekodiranje, Črtne kode, Pomnilne celice RS, D, JK in T, Registri, Števci in delilniki, Časovni multipleks, AD- in DA-pretvorniki.
18.       SENZORJI IN AKTUATORJI Senzorji pozicije in bližine, Enopotna in refleksijska optična zapora, Optično tipalo, Ultrazvočni senzor, Dajalniki poti, pozicije, kotov in vrtljajev, Ohmski dajalniki poti in pozicije, Senzorji mehanskih veličin, Senzorji na osnovi Piezo-učinka, Senzorji vetra, temperature in dežja, Električni, piezo-, magnetostriktivni, kapacitivni aktuatorji, bimetalni, pretočni, pnevmatski in elektro-pnevmatski aktuatorji.
19.   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO Generator trifazne napetosti, Napetosti in porabniki v trifaznem sistemu,

Priključitev in moč porabnikov v trifaznem sistemu, Prekinitev ničelnega vodnika v sistemu Y-Y, Trifazno vrtilno magnetno polje, Termo- in hidroelektrarne, Fotonapetostni sistemi, Sončne termoelektrarne, Vetrne elektrarne, Razdeljevanjeelektrične energije, Inteligentna omrežja, Primarni in sekundarni galvanski členi, Gorivne celice, Brezprekinitvena oskrba z energijo, Oskrba električnih avtomobilov z energijo.

20.   ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Električni priključek in razdelilna omara objekta, Izenačitev potencialov, Inštalacijski vodniki in kabli, Izvedbe in polaganja vodnikov in kablov, Dimenzioniranje vodnikov, Taljiva varovalka in izklopne karakteristike, Inštalacijski odklopniki in izklopne karakteristike, Inštalacijske cone, Inštalacijske razvodnice in sponke, Inštalacijske vezave in sheme, Primeri vezav razsvetljave, Nastajanje strele, Nevarnost strele za človeka, Zaščita stavbe pred strelo.
21.   ZAŠČITNI UKREPI V OKOLJIH Z EL. TOKOM Nevarnosti električnega toka za človeka, Zaščita pred napetostjo dotika v TN- sistemu razdeljevanja energije, Zaščita z diferenčnimi stikali, z podvojeno ali ojačano izolacijo ter z galvansko ločitvijo in z nizkimi napetostmi, Preverjanje zašči-tnih ukrepov in odklopnika RCD, preizkus smeri vrtenja magnetnega polja, E-Chek.
22.   MOČNOSTNA ELEKTRONIKA Tiristor, Tiristor v krogu z enosmernim in izmeničnim tokom, Triak, Diak in IGBT-tranzistor, AC-DC pretvornik in napajalnik, Stabilizacija napetosti, Trifazni usme-rnik, Enofazni in trifazni razsmernik, Frekvenčni pretvornik, Polprevodniški rele.
23.   ELEKTRIČNI STROJI IN POGONI Električni transformator, Delovanje idealiziranega in realnega transformatorja,

Izkoristek transformatorja, Mali, Ločilni, Varnostni, Merilni, Varčni in Trifazni transformator, Izbira in hlajenje transformatorjev, Trifazni asinhronski motor, Zagon trifaznih motorjev, Krmiljenje vrtljajev trifaznih motorjev, Zaviranje in ustavljanje trifaznih motorjev, Enofazni asinhronski kletkasti motor, Enosmerni motorji, Zagon in krmiljenje vrtljajev enosmernih motorjev, Univerzalni motor, Linearni in brezkrtačni motor, Koračni in servomotor, Zaščita rotacijskih strojev.

24.   UVOD V AVTOMATIZACIJO Krmilna tehnika, Krmiljenje z malim krmilnikom, GRAFCET, Regulacijski krog,

Regulacijske proge PT0, PT1, PT2… Dvo-, tripoložajni in analogni regulatorji, P-, PI, PID in Digitalni regulatorji, Izvedba regulacijskih krogov, Regulacija vrtljajev s PI-regulatorjem, Nastavitve regulatorjev – Ziegler-Nicholsonov in Chien-Hrones-Reswickov postopek, Univerzalni regulatorji, Sistemska tehnika stavb, Zgradba KNX-inštalacijskega sistema, KNX-naprave, Vizualizacija avtomatizacije stavb.

25.   ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST Škodljivost EM-signalov za človeka, Motnje v omrežjih in napravah, Motnje, ki jih v NNO povzročajo strele in sprememb moči, Motnje zaradi harmonske onesnaženosti NNO, Kakovost električnega omrežja, Ukrepi EMC v električnih napravah.

Dodatne informacije

Teža 1.95 kg
Avtor

Zdravko Žalar

Jezik

slovenski

ISBN

9789619401422

Leto izida

2022

Vezava

mehka